Algemene voorwaarden

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 1. Therapeut: Rick en/of Patricia Kwestro
 2. Cliënt: de persoon die bij Medi-Balance in behandeling is.
 3. Behandelovereenkomst: de behandelovereenkomst tussen Rick of Patricia en de cliënt en/of diens gezag dragende ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 4. Praktijk voor natuurgeneeskunde Medi-Balance, hierna te noemen Medi-Balance.

Artikel 2: Algemeen

 1. Behandeling bij Medi-Balance is geen vervanging van medische behandeling, medicatie en/of andere reguliere hulpverlening.
 2. Medi-Balance heeft geen regulier diagnostische bevoegdheid.

Artikel 3: Behandelovereenkomst – geheimhouding – privacy

 1. Medi-Balance heeft geheimhoudingsplicht.
 2. Voorafgaand aan het behandeltraject wordt aan de gezag dragende ouders van de cliënt gevraagd een behandelovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Bij een leeftijd van 12 jaar of ouder wordt ook de cliënt verzocht deze overeenkomst te ondertekenen. Hierin geven de gezag dragende ouders en de cliënt expliciet toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens van de cliënt in de begeleidingsovereenkomst en het cliëntdossier.
 3. Op deze behandelovereenkomst is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. De WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. In de WGBO zijn onder andere geregeld: het recht op informatie; toestemmingsvereisten voor een behandeling; de plicht een cliëntdossier aan te leggen; het recht op inzage van de cliënt in het cliëntdossier en de geheimhouding van cliëntgegevens.
 4. Met het invullen van de behandelovereenkomst geven de gezag dragende ouders en de cliënt, indien 12 jaar of ouder, aan Medi-Balance toestemming voor het vastleggen van de persoonsgegevens van de cliënt en diens ouders, in de behandelovereenkomst en het cliëntdossier. Per januari 2020 wordt het dossier conform wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard (indien jonger dan 18 jaar: geldt deze 20 jaar vanaf de 18e verjaardag van de cliënt).
 5. Bij niet beschikbaar zijn van de therapeut zal worden waargenomen door diens collega en partner, Rick Kwestro of Patricia Kwestro.
 6. Op alle van en met Medi-Balance gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 7. Voorafgaand, tijdens of na het behandeltraject kan het, voor een zo effectief mogelijke behandeling, nodig zijn informatie in te winnen of te verstrekken aan o.a. huisarts,specialist en/of  collega-therapeuten. Hiervoor zal de gezag dragende ouders en de cliënt, indien 12 jaar of ouder, gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen. De informatie uitwisseling zal uitsluitend gebeuren na schriftelijke toestemming van de gezag dragende ouders en, indien van toepassing, de client. Deze toestemming betreft uitsluitend overleg en afstemming noodzakelijk om over voldoende informatie te beschikken ten behoeve van adequate begeleiding en geldt uitsluitend voor de klachtenepisode. De verkregen gegevens worden opgeslagen in het cliëntdossier.
 8. In geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor zijn of haar omgeving of bepaalde personen behoudt Medi-Balance zich het recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 9. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts of bij Medi-Balance zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt en/of diens ouders / wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de cliënt, diens ouders en Medi-Balance.

 1. De tariefstelling per behandeling staat op de website van Medi-Balance (www.medi-balance.nl) vermeld. De cliënt ontvangt na behandeling een factuur welke direct per pin of kas dient te worden voldaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dan wordt een factuur meegegeven of gemaild welke binnen 14 dagen dient te worden overgemaakt op het vermelde rekeningnummer t.n.v. Medi-Balance.
 2. De tariefstelling voor contact met bij de cliënt betrokken personen, per telefoon, e-mail of anderszins en het opmaken van overdrachtsverslagen en dossiers, zijn in de behandelovereenkomst vastgesteld. Bij contact minder dan een uur met bij de cliënt betrokken personen wordt de tariefstelling excl. BTW omgerekend naar het daadwerkelijk bestede deel van dat uur.
 3. Medi-Balance behoudt zich het recht voor om de tarieven op elk moment aan te passen.
 4. Indien sprake is van het bepaalde in artikel 6.3 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 5. Bij het niet voldoen van de betaling binnen de betalingstermijn kan Medi-Balance de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen niet aan de betalingsherinnering dan is Medi-Balance gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. Medi-Balance behoudt zich het recht voor, om de tarieven op elk gewenst moment aan te passen.

Artikel 5: Annulering

Bij afzegging korter dan 48 uur voor aanvang van de afspraak is Medi-Balance gerechtigd de kosten van de behandeling geheel in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Beëindiging

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door volgende omstandigheden worden beëindigd:

Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn.

 1. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessie meer wilt afspreken.
 2. De therapeut geeft aan mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te kunnen geven.
 3. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze begeleidingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessie zijn gemaakt tussen cliënt en therapeut.
 4. De therapeut is van mening dat in verband van de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde indien de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds door de therapeut beëindigd wordt zal deze de cliënt en diens gezag dragende ouders wijzen waar men passende hulp kan vinden.
 6. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan 3 maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.